SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo cầu Nâng cấp hệ thống SFC/SEE cho 01 tổ máy GT12 năm 2023 cho NMĐ Nhơn Trạch 1 (12/07/2022)

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) có nhu cầu Nâng cấp hệ thống SFC/SEE cho 01 tổ máy GT12 năm 2023 cho NMĐ Nhơn Trạch 1 với phạm vi công việc như phụ lục đính kèm.

Đề nghị các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đến việc nêu trên gửi báo giá đến Ban Thương mại – PV Power trước 11h00 ngày 15/7/2022.

– Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ địa chỉ email như sau: hoanglong1@pvpower.vn  Số điện thoại  024 22210288 (Số máy lẻ: 1494)

Phụ lục 1: 29-6-pham-vi-cong-viec-nang-cap-sfc-see

Phụ lục 2: phu-luc-2-cac-vat-tu-nang-cap-du-phong_