SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ Tư vấn lập Báo cáo thường niên năm 2021 cho PV Power (11/02/2022)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ Tư vấn lập Báo cáo thường niên năm 2021 cho PV Power.
  • Tên công việc: Thuê đơn vị tư vấn lập Báo cáo thường niên năm 2021 cho PV Power.
  • Tổng chi phí bao gồm 10% VAT: 341.000.000 đồng
Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi mốt triệu đồng./.
  • Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2022 của PV Power.
  • Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI).
  • Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 02/2022.
  • Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
Thời gian thực hiện hợp đồng: Dự kiến từ tháng 02/2022 đến hết tháng 5/2022.