SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị quảng cáo, truyền thông thương hiệu PV Power trong chương trình “Màu hoa đỏ” năm 2020 (26/06/2020)

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện quảng cáo, truyền thông thương hiệu PV Power trong chương trình “Màu hoa đỏ” năm 2020

  1. Tên công việc: Quảng cáo, truyền thông thương hiệu PV Power trong chương trình “Màu hoa đỏ” năm 2020
  2. Tổng chi phí bao gồm 10% VAT: 1.500.000.000 đồng.

Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm triệu đồng./.

  1. Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020 của Cơ quan văn phòng Tổng công ty.
  2. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty TNHH Truyền thông Quảng cáo và Thương mại Leone
  3. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Từ tháng 6/2020;
  4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
  5. Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 7/2020.