SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện cung cấp máy tính xách tay cấp Trưởng Ban và máy tính để bàn. (18/08/2021)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện cung cấp máy tính xách tay cấp Trưởng Ban và máy tính để bàn:

  1. Tên công việc: Cung cấp máy tính xách tay cấp Trưởng Ban và máy tính để bàn
  2. Tổng chi phí: 1.247.983.000 đồng.
  3. Bằng chữ: Một tỷ hai trăm bốn mươi bảy triệu chín trăm tám mươi ba nghìn đồng./.
  4. Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2021 của Cơ quan Tổng công ty.
  5. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Thành Đạt;
  6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Từ tháng 8/2021;
  7. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;
  8. Thời gian thực hiện: 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.