SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện cung cấp, triển khai phần mềm quản lý văn phòng điện tử (09/06/2021)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện cung cấp, triển khai phần mềm quản lý văn phòng điện tử như sau:

  1. Tên công việc: Cung cấp, triển khai phần mềm quản lý văn phòng điện tử.
  2. Tổng chi phí: 1.230.000.000 đồng.
  3. Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm ba mươi triệu đồng./.
  4. Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2021 của Cơ quan Tổng công ty.
  5. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội;
  6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Từ tháng 6/2021;
  7. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;
  8. Thời gian thực hiện: 06 – 09 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.