SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện quan trắc môi trường lao động Cơ quan Văn phòng Tổng công ty (19/08/2022)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) thông báo kế hoạch đơn vị thực hiện quan trắc môi trường lao động Cơ quan Tổng công ty với nội dung như sau:

  1. Tên công việc: Thực hiện quan trắc môi trường lao động Cơ quan Văn phòng Tổng công ty
  2. Tổng chi phí: 56.560.000 đồng

Bằng chữ: Năm mươi sáu triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng (đã bao gồm thuế GTGT).

  1. Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2022 của Cơ quan văn phòng Tổng công ty.
  2. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Trung tâm Y tế – Môi trường lao động Công Thương
  3. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 8/2022.
  4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  5. Thời gian thực hiện: Sau khi hợp đồng có hiệu lực.