SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện quan trắc môi trường lao động tại Cơ quan Văn phòng Tổng công ty năm 2021. (17/06/2021)

 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện quan trắc môi trường lao động tại Cơ quan Văn phòng Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam năm 2021.

1. Tên công việc: Thực hiện quan trắc môi trường lao động tại Cơ quan Văn phòng Tổng công ty năm 2021.

2. Tổng chi phí: 42.780.000 đồng.

Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng (Đã bao gồm thuế GTGT).

3. Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2021 của Cơ quan Văn phòng Tổng công ty.

4. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Trung tâm Y tế – Môi trường Lao động Công thương – Bộ Công Thương.

5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 5/2021.

6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố  định.

7. Thời gian thực hiện: Sau khi hợp đồng có hiệu lực.