SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Mua Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho CBCNV Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP niên hạn 2020 – 2021” (27/07/2020)

1. Tên gói thầu: Mua Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho CBCNV Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP niên hạn 2020 – 2021.

2. Giá gói thầu (đã bao gồm thuế GTGT và 20% dự phòng): 1.606.425.912 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm lẻ sáu triệu, bốn trăm hai mươi lăm nghìn, chín trăm mười hai đồng).

3. Nguồn vốn: Từ nguồn các khoản chi có tính chất phúc lợi năm 2020 (trích từ chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ – Tổng công ty).

4. Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chào hàng cạnh tranh.

5. Phương thức lựa chọn nhà cung cấp: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà cung cấp: Tháng 7/2020.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày 20/8/2020 đến hết ngày 19/8/2021.