SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu (25/09/2019)

  1. Tên gói thầu: Hợp tác truyền thông với Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh.
  2. Giá trị (đã bao gồm thuế GTGT): 496.760.000 đồng.

      Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi sáu triệu, bảy trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn.

  1. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần.
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn cho Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh.
  3. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 9/2019.
  4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  5. Thời gian thực hiện: Trong vòng 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.