SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổ chức Hội thảo (25/10/2019)

1.            Tên công việc: Thuê đơn vị tổ chức Hội thảo “Vai trò của phụ nữ trong hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng Văn hóa doanh nghiệp”.

2.            Giá trị đã bao gồm thuế GTGT: 196.000.000 đồng. (Bằng chữ: Một trăm chín mươi sáu triệu đồng)

3.            Nguồn vốn: Nguồn vốn sản xuất kinh doanh năm 2019.

4.            Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu rút gọn cho Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS.

5.            Thời gian lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 10 năm 2019.

6.            Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

7.            Thời gian thực hiện: 30 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.​