SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Hợp tác truyền thông với Báo Công Thương năm 2020 (17/01/2020)

1.     Tên gói thầu: Hợp tác truyền thông với Báo Công Thương năm 2020 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

2.     Giá trị (đã bao gồm thuế GTGT): 1.100.000.000 đồng.

Bằng chữ: Một tỷ một trăm triệu đồng chẵn.

3.     Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

4.     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu (áp dụng theo quy trình rút gọn) cho Báo Công Thương.

5.     Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 01/2020.

6.     Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

7.     Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 tháng kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.