SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu nâng cấp bổ sung hạ tầng máy chủ (28/09/2020)

1.     Tên gói thầu: “Nâng cấp bổ sung hạ tầng máy chủ cho hệ thống công nghệ thông tin của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP”

2.     Giá gói thầu (đã bao gồm thuế GTGT): 7.661.154.484 đồng

Bằng chữ: Bảy tỷ sáu trăm sáu mốt triệu một trăm năm tư nghìn bốn trăm tám tư đồng.

3.     Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

4.     Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Đấu thầu rộng rãi trong nước

5.     Phương thức lựa chọn nhà cung cấp: Một giai đoạn một túi hồ sơ

6.     Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà cung cấp: Quý IV/2020.

7.     Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8.     Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.