SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (23/07/2019)

PV Power thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Thuê đơn vị thẩm định giá trị tài sản là các vật tư thu hồi sau đại tu lần 2 NMĐ Nhơn Trạch 1”

Bên Mời thầu: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP

  1. Tên gói thầu: Thuê đơn vị thẩm định giá trị tài sản là các vật tư thu hồi sau đại tu lần 2 NMĐ Nhơn Trạch 1.
  2. Giá gói thầu đã bao gồm thuế GTGT và dự phòng phí là: 781.000.000 VNĐ(Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi mốt triệu Đồng).
  3. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty.
  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
  5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.
  6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 7/2019.
  7. Loại hợp đồng: Trọn gói.
  8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 80 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực. Trong đó, thời gian hoàn thành công tác thẩm định giá là 30 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.