SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển phát thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  (29/04/2021)

  • Tên công việc: Chuyển phát thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP
  • Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH CPN Hòa Bình
  • Giá trúng thầu: Giá cước dịch vụ chuyển phát thư mời được thực hiện theo bảng giá cước hiện hành của Công ty TNHH CPN Hòa Bình cung cấp cho PV Power (Bảng giá cước dịch vụ đính kèm).
  • Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
  • Thời gian dự kiến thực hiện hợp đồng: Tháng 5 năm 2021