SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp hạng mục báo chí – Công tác truyền thông trước và sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (28/03/2022)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp hạng mục báo chí – Công tác truyền thông trước và sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP
  • Tên công việc: Công tác truyền thông trước và sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP
  • Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty Cổ phần Truyền thông Năng lượng Việt
  • Giá trúng thầu đã bao gồm 10% VAT: 110.000.000 đồng
Bằng chữ: Một trăm mười triệu đồng./.
  • Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
  • Thời gian dự kiến thực hiện hợp đồng: Tháng 4 năm 2022