SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện đánh giá cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (13/05/2021)

1.      Tên công việc: đánh giá cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

2.      Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH BSI Việt Nam.

3.     – Giá trúng thầu bao gồm 10% VAT: 142.725.000 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm bốn mươi hai triệu bảy trăm hai mươi lăm nghìn đồng).   

– Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

  – Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 tháng.