SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện quan trắc môi trường lao động Cơ quan Văn phòng Tổng công ty (07/09/2022)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện quan trắc môi trường lao động Cơ quan Văn phòng Tổng công ty:

  • Tên công việc: quan trắc môi trường lao động Cơ quan Văn phòng Tổng công ty.
  • Tên đơn vị được lựa chọn: Trung tâm Y tế – Môi trường lao động Công Thương.
  • Giá trúng thầu: 56.560.000 đồng

Bằng chữ: Năm mươi sáu triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng (đã bao gồm thuế GTGT).

  • Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.