SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức khóa huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC&CNCH (05/11/2020)

Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức khóa huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC&CNCH cho đội PCCC cơ sở Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP

     Tên công việc: Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC&CNCH cho đội PCCC cơ sở Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP năm 2020.

     Tên đơn vị được lựa chọn: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật PCCC – Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.

     Giá trúng thầu: 118.800.000 đồng

Bằng chữ: Một trăm mười tám triệu tám trăm nghìn đồng.

(Hoạt động đào tạo là đối tượng không chịu thuế GTGT).

     Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

     Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong Quý IV/2020.