SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Kỹ năng đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng thương mại” (29/10/2020)

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Kỹ năng đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng thương mại” cho CBNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, cụ thể:

– Tên công việc: Tổ chức chương trình đào tạo “Kỹ năng đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng thương mại” cho CBNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

– Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH Trường Doanh nhân PTI.

– Giá trúng thầu: 154.550.000 đồng (Hoạt động đào tạo là đối tượng không chịu thuế GTGT).

(Bằng chữ: Một trăm năm mươi tư triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng).

– Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: Dự kiến trong Quý IV năm 2020.