SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp Lô 1, Gói thầu số 4: Vật tư phần thiết bị phụ trợ BOP phục vụ công tác đại tu NMĐ Cà Mau 1 năm 2021. (19/04/2021)

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp Lô 1, Gói thầu số 4: Vật tư phần thiết bị phụ trợ BOP phục vụ công tác đại tu NMĐ Cà Mau 1 năm 2021.

1.     Tên gói thầu: “Gói thầu số 4: Vật tư phần thiết bị phụ trợ BOP phục vụ công tác đại tu NMĐ Cà Mau 1 năm 2021”.

2.     Tên nhà cung cấp trúng thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Thiên.

3.     Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế GTGT): 6.472.003.340 đồng

Bằng chữ: Sáu tỷ bốn trăm bảy mươi hai triệu không trăm linh ba nghìn ba trăm bốn mươi đồng chẵn.

4.     Loại hợp đồng: Trọn gói

5.     Thời gian thực hiện hợp đồng: Giao hàng trước ngày 30/7/2021