SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP (26/12/2019)

Gói thầu” Dịch vụ bảo trì và hỗ trợ vận hành năm 2019 cho phần mềm TCKT SAP B1 với 150 licenses tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP

1.     Bên mời thầu: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

2.     Gói thầu: Dịch vụ bảo trì và hỗ trợ vận hành năm 2019 cho phần mềm TCKT SAP B1 với 150 licenses tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

3.     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.

4.     Nhà thầu trúng thầu và nội dung kết quả lựa chọn nhà thầu.

     Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ Phần Giải pháp truyền thông APZON.

     Giá trúng thầu (dịch vụ không chịu VAT): 810.000.000 đồng. (Bằng chữ: Tám trăm mười triệu đồng./.).

     Loại Hợp đồng: Trọn gói.

     Thời gian thực hiện hợp đồng: Hoàn thành trước 31/12/2019