SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu (18/12/2018)

Căn cứ Quyết định số 716/QĐ-ĐLDK ngày 18/12/2018 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Bổ sung thiết bị, nâng cấp hệ thống mạng diện rộng WAN và mạng không dây WLAN của Tổng công ty.Đề nghị Văn phòng đăng thông tin thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên website Tổng Công ty với nội dung như sau:

  1. Tên gói thầu: “Bổ sung thiết bị, nâng cấp hệ thống mạng diện rộng WAN và mạng không dây WLAN của Tổng công ty”.
  2. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần giải pháp Siêu Việt.
  3. Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế GTGT): 9.399.110.000 đồng

(Bằng chữ: Chín tỷ ba trăm chín chín triệu một trăm mười nghìn đồng chẵn).

  1. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.