SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV Power thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu (07/10/2019)

  1. Tên gói thầu: Tổ chức chương trình đào tạo tiếng Anh cho lãnh đạo Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.
  2. Tên nhà thầu được lựa chọn: Công ty TNHH Phát triển Aroma.
  3. Giá trúng thầu: 467.680.000 đồng.

      (Hoạt động đào tạo là đối tượng không chịu thuế Giá trị gia tăng).

Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi bảy triệu, sáu trăm tám mươi ngàn đồng.

  1. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  2. Thời gian thực hiện: Trong vòng 01 năm kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.