SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Hợp tác truyền thông (27/02/2020)

1.     Tên gói thầu: Hợp tác truyền thông, quảng cáo trên Báo Năng lượng Mới của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

2.     Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty Cổ phần Truyền thông Năng lượng Việt.

3.     Giá trị (đã bao gồm thuế GTGT): 1.496.000.000 đồng.

Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm chín mươi sáu triệu đồng chẵn.

4.     Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

5.     Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 tháng kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.