SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê dịch vụ lễ tân (03/01/2020)

1.     Tên gói thầu: Thuê dịch vụ lễ tân tại Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

2.     Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí.

3.     Giá trị (đã bao gồm thuế GTGT): 765.600.000 đồng.

    Bằng chữ: Bảy trăm sáu mươi năm triệu, sáu trăm nghìn đồng chẵn.

4.     Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

5.     Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.