SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Thuê xe ô tô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP”. (23/03/2020)

1.     Tên gói thầu: “Thuê xe ô tô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP”.

2.     Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Du lịch Hải Ngân.

3.     Giá trị (đã bao gồm thuế GTGT): 1.430.000.000 đồng.

Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm ba mươi triệu đồng chẵn.

4.     Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

5.     Thời gian thực hiện hợp đồng: 22 tháng kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

  Trân trọng./.