SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo mời chào giá gói thầu “Mua sắm công cụ dụng cụ tài sản cố định phục vụ BDSC các Nhà máy điện năm 2022 của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật” (28/04/2022)

Gói thầu : “Mua sắm công cụ dụng cụ tài sản cố định phục vụ BDSC các Nhà máy điện năm 2022 của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật”.

 

I.1. Thời gian đăng tải trên website của Tổng công ty: Ngày 28/4/2022

I.2. Nội dung:

   PV Power TSC thông báo về việc:

            Yêu cầu báo giá ‘‘Mua sắm công cụ dụng cụ tài sản cố định phục vụ BDSC các Nhà máy điện năm 2022 của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật” với nội dung như sau:

  1. Tên bên mời thầu: Chi nhánh Tổngcông ty Điện lực Dầu khí Việt Nam– CTCP – Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật (PV Power TSC).
  2. Bên mời thầu mời nhà thầu tham gia chào hàngcạnh tranh rút gọn(nộp báo giá) cho gói thầu Mua sắm công cụ dụng cụ tài sản cố định phục vụ BDSC các Nhà máy điện năm 2022 của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật. Phạm vi công việc, yêu cầu của gói thầu nêu tại Chương II của bản yêu cầu báo giá đính kèm.
  3. 3. Loại hợp đồng:Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  4. 4. Thời gian thực hiện hợp đồng:Thời gian giao hàng trong vòng 12 tuần kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.
  5. Đính kèm: Yêu cầu báo giá.

   (Các file đính kèm gói thầu: QĐ 43; CV165 ; YCBG Gói thầu Mua sắm công cụ dụng cụ tài sản cố định phục vụ BDSC các Nhà máy điện năm 2022 của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật.

ycbg-goi-thau-ccdc-nam-2022