SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo mời thầu gói thầu duy trì, thay thế các thiết bị an ninh mạng, kết nối máy chủ (06/10/2020)

Tên Bên mời thầu: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power)

1.     Tên gói thầu: “Duy trì, thay thế các thiết bị an ninh mạng, kết nối máy chủ cho Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP và các Chi nhánh ".

-     Loại gói thầu: Hỗn hợp.

-     Nội dung chính của gói thầu: Duy trì, thay thế các thiết bị an ninh mạng, kết nối máy chủ cho Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP và các Chi nhánh.

-     Thời gian thực hiện gói thầu: 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

-     Nguồn vốn: Vốn SXKD 2020 của Tổng công ty ĐLDK Việt Nam - CTCP

2.     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

3.     Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

4.     Thời gian phát hành HSMT: Từ 08h00’ ngày 08/10/2020 đến trước 14h00’ ngày 23/10/2020.

5.     Địa điểm phát hành HSMT: Ban Thương mại, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, Tầng 9, Tòa nhà Viện Dầu khí, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: +84 24 22210 288, Fax: +84 24 22210 388.

6.     Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng chẵn).

7.     Bảo đảm dự thầu: 100.000.000 VND (Một trăm triệu đồng chẵn).

8.     Thời điểm đóng thầu: 14h00’ ngày 23/10/2020.

9.     Thời điểm mở thầu: 14h30’ ngày 23/10/2020.