SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo yêu cầu báo giá gói thầu thuê đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính (02/07/2021)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP thông báo về việc:

Yêu cầu báo giá Gói thầu “Thuê đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021, 2022 và 2023 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP” với nội dung như sau:

  1. Bên mời thầu: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP
  2. Bên mời thầu mời nhà cung cấp tham gia chào hàng cạnh tranh (nộp báo giá) cho gói thầu “Thuê đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021, 2022 và 2023 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP”. Phạm vi công việc, yêu cầu của gói thầu nêu tại Chương II của bản yêu cầu báo giá đính kèm.
  3. Loại hợp đồng: Trọn gói
  4. Đính kèm: Yêu cầu báo giá. Yêu cầu báo giá.qd784-phe-duyet-ban-yc-chao-gia