SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ đóng phí duy trì năm 2021 cho phần mềm TCKT SAP B1 (13/10/2021)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ đóng phí duy trì năm 2021 cho phần mềm TCKT SAP B1 với 150 licenses tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: Dịch vụ đóng phí duy trì năm 2021 cho phần mềm TCKT SAP B1 với 150 licenses tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

2. Giá gói thầu: 887.000.000 đồng.

Bằng chữ: Tám trăm tám bẩy triệu đồng.

(Dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT)

3. Nguồn vốn: Chi phí SXKD của Tổng công ty năm 2021.

4. Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chỉ định thầu cho Công ty CP APZON IRS Việt Nam (Mã số doanh nghiệp: 0107982687).

5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà cung cấp: Tháng 10/2021.

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trước ngày 31/12/2021.

 Cán bộ liên hệ: Nguyễn Quang Đông

+ Email: nguyenquangdong@pvpower.vn

+ Điện thoại: 024.222.10288 / Ext. 6631