TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội Dầu khí Việt Nam làm việc với PV Power: Thảo luận các nội dung hợp tác
NT2 sắp chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền
Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch tổ chức đại hội lần V, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Quan hệ cổ đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022
THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 02/2023 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 03/2023
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC, CỔ ĐÔNG LỚN VÀ CỔ PHIẾU QUỸ, KỲ CHỐT TÍNH ĐẾN NGÀY 28/02/2023

Quan hệ cổ đông