TIN TỨC - SỰ KIỆN

PV POWER được vinh danh trong Top 10 công ty có báo cáo thường niên tốt nhất năm 2022
PV Power và GE ký hợp đồng LTMA cho dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4
PV Power và NT2 được vinh danh Top 100 doanh nghiệp bền vững 2022

Quan hệ cổ đông

PV POWER ĐƯỢC VINH DANH TOP 100 DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG NĂM 2022
THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10/2022 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 11/2022
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2022 

Quan hệ cổ đông