TIN TỨC - SỰ KIỆN

Quyết tâm đưa nhà máy điện Nhơn Trạch 3 phát điện thương mại trong năm 2024
PV Power cần các giải pháp cụ thể để hoàn thành chỉ tiêu 2024
Quyết tâm đưa Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 về đích đúng tiến độ

Quan hệ cổ đông

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 01/2024 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 02/2024
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2023
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

Quan hệ cổ đông