Thứ sáu, 05/07/2019 | 08:29

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thuê đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần”

Căn cứ Quyết định số 785/QĐ-ĐLDK ngày 04/7/2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thuê đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty Điện lực

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thuê đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần”

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thuê đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần”

Căn cứ Quyết định số 785/QĐ-ĐLDK ngày 04/7/2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thuê đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần”. Với nội dung như sau:

1.     Tên công việc: Thuê đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần.

2.     Giá gói thầu (đã bao gồm thuế 10% VAT + 10% dự phòng): 1.591.150.000 đồng.

Bằng chữ: Một tỷ năm trăm chín mốt triệu một trăm năm mươi nghìn đồng chẵn.

3.     Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh 2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần.

4.     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng rút gọn.

5.     Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 7/2019.

6.     Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7.     Thời gian thực hiện: Trong vòng 09 tháng kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

  Trân trọng./. 

;

Bài liên quan