Thứ hai, 18/04/2022 | 14:01

PV Power sẽ bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

PV Power sẽ bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

PV Power sẽ bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, HOSE: POW) sẽ cho ý kiến về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.
Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2022 của PV Power sẽ được tổ chức vào lúc 8h30' thứ Ba, ngày 19/4/2022 theo hình thức trực tuyến. Đây là năm thứ 2 PV Power tổ chức ĐHĐCĐTN theo hình thức này. Chủ tọa Đại hội sẽ điều hành Đại hội trực tuyến tại đầu cầu trụ sở PV Power tại Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Một trong những nội dung sẽ được lấy ý kiến các cổ đông là việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT PV Power. Trước đó, ông Phạm Xuân Trường - Thành viên HĐQT PV Power đã được Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2.

 Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1
Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

Ông Trường đã có đơn xin miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT PV Power kể từ ngày 26/11/2021 và không tham gia biểu quyết các vấn đề, nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT trong thời gian kể từ khi có đơn xin miễn nhiệm đến khi PV Power tổ chức ĐHĐCĐ để miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT của ông Trường.

Hiện tại, HĐQT PV Power có 7 thành viên, ông Hồ Công Kỳ là Chủ tịch HĐQT, ông Lê Như Linh là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Các ông/bà: Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Xuân Trường, Vũ Thị Tố Nga, Nguyễn Hoàng Yến là Thành viên HĐQT. Ông Vũ Chí Cường là Thành viên HĐQT độc lập được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 bầu.

Bên cạnh nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của PV Power dự kiến sẽ xin ý kiến các cổ đông và thông qua các nội dung gồm: Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 của Tổng công ty; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Kế hoạch tiền lương/thù lao, tiền thưởng năm 2022 của HĐQT, Ban Kiểm soát Tổng công ty.

 Phòng điều khiển trung tâm Nhà máy điện Cà Mau 1
Phòng điều khiển trung tâm Nhà máy điện Cà Mau 1

Kết quả năm 2021, tổng sản lượng điện toàn PV Power đạt 14.701 triệu kWh. Doanh thu toàn Tổng công ty năm 2021 ước đạt 25.625 tỷ đồng. Doanh thu Công ty Mẹ năm 2021 ước đạt 17.979 tỷ đồng.

Năm 2022, PV Power đặt mục tiêu tổng sản lượng điện dự kiến là 13,9 tỷ kWh, tổng doanh thu là 24.242 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ theo kế hoạch đề ra là 1.012 tỷ đồng.

Nguồn: PetroTimes

;

Bài liên quan