Thứ hai, 16/10/2023 | 09:50

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê đơn vị thực hiện các khóa huấn luyện ATVSLĐ và huấn luyện Sơ cấp cứu cho Cơ quan Văn phòng Tổng công ty năm 2023

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê đơn vị thực hiện các khóa huấn luyện ATVSLĐ và huấn luyện Sơ cấp cứu cho Cơ quan Văn phòng Tổng công ty năm 2023, cụ thể:

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê đơn vị thực hiện các khóa huấn luyện ATVSLĐ và huấn luyện Sơ cấp cứu cho Cơ quan Văn phòng Tổng công ty năm 2023

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê đơn vị thực hiện các khóa huấn luyện ATVSLĐ và huấn luyện Sơ cấp cứu cho Cơ quan Văn phòng Tổng công ty năm 2023

- Tên gói thầu: Thuê đơn vị thực hiện các khóa huấn luyện ATVSLĐ và huấn luyện Sơ cấp cứu cho CBCNV Cơ quan Văn phòng Tổng công ty năm 2023.

- Giá gói thầu: 119.900.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười chín triệu chín trăm nghìn đồng). Hoạt động đào tạo không chịu thuế GTGT.

  • Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2023 của Cơ quan Văn phòng Tổng công ty (Mục V – phụ lục 1.2.2 tại Quyết định số 64/QĐ-ĐLDK ngày 10/2/2023).
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu cho Công ty Cổ phần Quốc tế BHL Group.
  • Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Trong Quý IV/2023.
  • Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong Quý IV/2023.
;

Bài liên quan