NHIỆT ĐIỆN KHÍ CÀ MAU 1 & 2

‐ Tên nhà máy: Nhà máy điện Cà Mau 1, 2

‐ Địa điểm: Xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau

‐ Đơn vị quản lý, vận hành nhà máy: Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau, đơn vị thành viên của PV Power

‐ Công suất: 1.500 MW (2x 750 MW).

‐ Sản lượng điện bình quân: 9,0 tỷ kWh/năm

‐ Phát điện thương mại:

+ NMĐ Cà Mau 1: Tháng 3/2008

+ NMĐ Cà Mau 2: Tháng 12/2008