SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN PHÁP CHẾ THÁNG 10 – 11 NĂM 2018 (16/11/2018)

Tóm tắt nội dung bản tin pháp chế tháng 10 – 11 năm 2018: Quy định mới ban hành trong tháng 10 – 11; Một số nội dung về ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018, Điểm tin văn bản pháp luật; Danh mục văn bản quản lý nội bộ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

CHI TIẾT: BẢN TIN PHÁP CHẾ THÁNG 10 NĂM 2018