SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN PHÁP CHẾ THÁNG 12 NĂM 2018 (04/01/2019)

Tóm tắt nội dung bản tin pháp chế tháng 12 năm 2018: Quy định mới ban hành trong tháng 12; Điểm tin văn bản pháp luật; Án lệ số 13/2017/AL về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C) trong trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của L/C bị hủy bỏ. CHI TIẾT: BẢN TIN PHÁP CHẾ THÁNG 12 NĂM 2018