SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (22/12/2017)

Danh sách tài liệu bao gồm

 1. Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power).
 2. Quyết định về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ – Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (Quy chế đính kèm).
 3. Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (Tiếng Việt).
 4. Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (Tiếng Anh).
 5. Mẫu đơn đăng ký tham gia mua cổ phần (đối với nhà đầu tư nước ngoài).
 6. Mẫu đơn đăng ký tham gia mua cổ phần (đối với nhà đầu tư trong nước).
 7. Mẫu giấy ủy quyền tham dự đấu giá.
 8. Quyết định về việc xác định giá trị Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
 9. Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa PV Power (sau kiểm toán nhà nước):
 10. Quyết định phê duyệt cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
 11. Phương án cổ phần hóa Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
 12. Dự thảo điều lệ Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty Cổ phần.
 13. Danh sách Đại lý đấu giá.
 14. Báo cáo Tài chính 2015.
 15. Báo cáo Tài chính 2016.
 16. Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2017
 17. Báo cáo Tài chính 9 tháng 2017.