SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nghị định 20/2017/NĐ-CP Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (10/04/2017)

Nghị định 20/2017/NĐ-CP, xem chi tiết: Tại đây.