SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nghị định số 156/2016/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/2/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính (10/04/2017)

Nghị định số 156/2016/NĐ-CP, xem chi tiết: Tại đây.