SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nghị quyết số 41-NQ/TW: Động lực mới cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (09/11/2015)

Vào những tháng cuối năm 2015, khi thị trường dầu khí đang trong tình trạng khó khăn do giá dầu thế giới suy giảm, người lao động Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã liên tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước bằng những định hướng chiến lược mới.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế

Ngày 23-7-2015, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 với trọng tâm là: Tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến, tồn trữ, phân phối, dịch vụ và xuất nhập khẩu; trong đó tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí là lĩnh vực cốt lõi, cần phải được quan tâm chú trọng, cần phải tăng cường đầu tư phát triển không chỉ ở trong nước mà vươn ra nước ngoài. Nghị quyết đã mở ra một vận hội mới cho sự phát triển của Tập đoàn, động lực lớn lao đối với niềm tin và khát vọng của mỗi người dầu khí.

dong luc moi cho petrovietnam

Hạ thủy giàn Tam Đảo 03

Tiếp đó, ngày 16-10-2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 95/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí ngày 6-7-1993; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí ngày 9-6-2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí ngày 3-6-2008 về việc thực hiện hoạt động liên quan đến điều tra cơ bản; đấu thầu dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí; tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ, khai thác dầu khí (kể cả xử lý, thu gom, tàng trữ, vận chuyển dầu khí trong khu vực khai thác cho tới điểm giao nhận và các hoạt động dịch vụ dầu khí); thu dọn các công trình cố định, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí trong phạm vi lãnh thổ đất liền, hải đảo, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia Việt Nam, được xác định theo pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế về biên giới lãnh thổ mà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là thành viên và phù hợp với Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982.

Với 8 chương và 86 điều, Nghị định 95/2015/NĐ-CP đã tạo ra một khung khổ pháp lý hoàn chỉnh, quy định đầy đủ chức năng, quyền hạn, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là Bộ Công Thương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong các nội dung về đấu thầu dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí; hợp đồng dầu khí; thực hiện hoạt động dầu khí; trữ lượng và phát triển mỏ; thu dọn công trình cố định, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí cũng như các quy định quản lý Nhà nước về hoạt động dầu khí.

dong luc moi cho petrovietnam

Công nhân của Vietsovpetro làm việc trên giàn khoan mỏ Bạch Hổ

Nghị định quy định, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí trên cơ sở hợp đồng dầu khí hoặc thỏa thuận khác được ký kết với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoặc với Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam theo quy định của Luật Dầu khí. Nghị định số 95/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-12-2015.

Kế hoạch hành động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Nhằm tuyên truyền, quán triệt, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động Dầu khí thực hiện tốt nhất các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được Bộ Chính trị xác định trong Nghị quyết 41-NQ/TW; tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035, cũng như triển khai đồng bộ việc học tập, quán triệt, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật… để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, thấm sâu vào mọi mặt hoạt động của Tập đoàn, ngày 23-10-2015, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Kế hoạch số 19-KH/ĐU thực hiện Nghị quyết 41 phổ biến đến từng chi bộ.

Theo Kế hoạch này, bắt đầu từ quý IV năm nay, Ban Thường vụ Đảng ủy và Hội đồng Thành viên Tập đoàn sẽ tham mưu để Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, triển khai hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW.

Nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Nghị quyết 41, đặc biệt là cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu trong Nghị quyết, lãnh đạo Tập đoàn sẽ chủ động tham gia đề xuất với Bộ Công Thương, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam và Chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035; đồng thời tham gia tích cực xây dựng Quy hoạch phát triển ngành Dầu khí đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 với trọng tâm là Quy hoạch phát triển của Tập đoàn.

Từ đầu năm 2016, Đảng ủy Tập đoàn và các tổ chức đảng, đoàn thể thuộc Tập đoàn sẽ tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết 41 kết hợp với quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tới cán bộ, đảng viên và người lao động gắn với triển khai kế hoạch, chương trình hành động của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Bên cạnh đó, Tập đoàn sẽ hình thành bộ phận nghiên cứu, tham mưu, đề xuất hoàn thiện thể chế phát triển ngành Dầu khí và Tập đoàn, đồng thời có kế hoạch cụ thể sơ kết, tổng kết, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 41 trong toàn Tập đoàn.

Để có thể tổ chức thực hiện Kế hoạch 19-KH/ĐU thành công, Đảng ủy Tập đoàn giao Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn làm đầu mối tham mưu với Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng để triển khai, khảo sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết Nghị quyết 41 và chịu trách nhiệm triển khai Nghị quyết 41 trong toàn hệ thống chính trị của Tập đoàn và phân công các Ủy viên thường vụ chủ trì, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 41 trong toàn Đảng bộ.

Hội đồng Thành viên Tập đoàn là đầu mối tham mưu với Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bộ Công Thương; đề xuất các giải pháp chiến lược, quy hoạch phát triển Tập đoàn theo Nghị quyết 41; nghị quyết các mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược kế hoạch hằng năm và 5 năm để triển khai trong toàn Tập đoàn. Phân công các đồng chí Thành viên Hội đồng Thành viên phối hợp với Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết trong toàn Tập đoàn.

Ban Tổng giám đốc Tập đoàn triển khai thực hiện Nghị quyết 41 và đề xuất xây dựng, tổ chức thực hiện Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển bảo đảm bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu. Phát hiện đề xuất bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách phục vụ phát triển bền vững Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Kịp thời khen thưởng, kỷ luật các đơn vị, cá nhân trong quá trình thực hiện Nghị quyết 41.

Đảng ủy Tập đoàn cũng chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong toàn đảng bộ, ngay trong quý IV/2015 tiến hành rà soát, điều chỉnh chiến lược phát triển của đơn vị, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW đáp ứng đầy đủ mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ gắn với đặc thù của đơn vị, đoàn thể và triển khai ở các cấp trực thuộc. Ban Tuyên giáo Đảng ủy kết hợp với Ban Kế hoạch Tập đoàn chủ trì phối hợp với Ủy ban Kiểm tra và các Ban Xây dựng Đảng tham mưu, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch trong toàn Đảng bộ.