SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, SỬA ĐỔI BỔ SUNG LẦN THỨ NHẤT (22/04/2022)

Ngày 21/04/2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị PV Power, sửa đổi bổ sung lần thứ nhất.Chi tiết xin xem tại: Quyết định số 254/QĐ-ĐLDK Trân trọng!