SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV POWER CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (05/09/2018)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) công bố thông tin về việc Đăng ký công ty đại chúng.

PV Power công bố thông tin về việc Đăng ký công ty đại chúng

 

Ngày 31/8/2018, UBCKNN đã ban hành công văn số 5712/UBCK-GSĐC về việc Đăng ký công ty đại chúng của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

Cong van 5712 cua UBCKNN vv Dang ky cong ty dai chung POW

 

Bản thông tin tóm tắt tổ chức đăng ký giao dịch (PV Power)

Tóm tắt tổ chức đăng ký giao dịch (POW)