SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PVEP và PV Power được xếp hạng Tổng Công ty đặc biệt (09/10/2015)

Ngày 07/10/2015, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý vận dụng xếp hạng Tổng công ty đặc biệt đối với 2 Tổng công ty trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power).

Doanh nghiệp Nhà nước được xếp hạng đặc biệt là doanh nghiệp phải thỏa mãn một số điều kiện. Trong đó quan trọng nhất là doanh nghiệp phải giữ vai trò trọng yếu trong nền kinh tế quốc dân, có vốn pháp định 500 tỷ đồng Việt nam trở lên, đặc biệt là chức danh Tổng giám đốc sẽ do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm.

pvep va pv power duoc xep hang tong cong ty dac biet

PVEP là đơn vị chủ lực trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí Việt Nam

Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) được thành lập ngày 04/05/2007 trên cơ sở hợp nhất Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí và Công ty Đầu tư - Phát triển Dầu khí để thống nhất hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí ở Việt Nam và nước ngoài.

Sứ mệnh của Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí hiệu quả nhằm tối ưu hóa lợi nhuận tăng cường nguồn thu cho Nhà nước; không ngừng gia tăng giá trị tài sản, năng lực tài chính, năng lực khoa học công nghệ chuyên ngành; đảm bảo tuyệt đối an toàn trong hoạt động và cam kết mạnh mẽ về bảo vệ môi trường, mang lại lợi ích tốt đẹp cho cộng đồng và tất cả người lao động, đồng thời góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho sự phát triển bền vững của đất nước.

pvep va pv power duoc xep hang tong cong ty dac biet

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, có công suất 1.200MW

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) là Tổng Công ty mẹ - Công ty TNHH một thành viên do Tập Đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam đầu tư 100% vốn, được thành lập theo Quyết định 1468/QĐ-DKVN ngày 17/5/2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Tính đến hết tháng 9 năm 2015, PV Power đã sản xuất được hơn 100 tỉ kWh điện thương phẩm, tổng số vốn điều lệ tăng lên 13.107 tỉ đồng; có 24 đơn vị thành viên/trực thuộc, có 9 nhà máy điện đi vào hoạt động và phát điện thương mại với công suất 4.214,5MW. Sản lượng điện năm 2014 đạt 16,05 tỉ kWh, doanh thu năm 2014 đạt 25.456 tỉ đồng, nộp ngân sách Nhà nước đạt 1.179 tỉ đồng. Chỉ tính riêng sản lượng điện 6 tháng đầu năm 2015 đạt 10,942 tỉ kWh, doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 14.794 tỉ đồng, nộp ngân sách Nhà nước đạt 908 tỉ đồng.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng lưu ý, việc xếp hạng Tổng công ty đặc biệt đối với Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil) sẽ được xem xét sau khi Thanh tra Chính phủ báo cáo kết quả thanh tra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Được xếp hạng là Tổng Công ty đặc biệt, hai đơn vị chủ lực trong hai lĩnh vực cốt lõi của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (thăm dò khai thác dầu khí và công nghiệp điện) sẽ được tạo cơ chế rộng hơn về các vấn đề liên quan đến tổ chức, tái cấu trúc, đặc biệt là vấn đề tiền lương... để phát triển bền vững và mạnh mẽ hơn nữa trong các năm tới.