SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông tư 06/2017/TT-BTC sửa đổi khoản 1 điều 34a Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế (10/04/2017)

Thông tư 06/2017/TT-BTC, xem chi tiết: Tại đây.