Thứ năm, 02/03/2023 | 09:30

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho CBCNV Cơ quan Văn phòng Tổng công ty năm 2023.

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho CBCNV Cơ quan Văn phòng Tổng công ty năm 2023 cụ thể như sau:

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho CBCNV Cơ quan Văn phòng Tổng công ty năm 2023.

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho CBCNV Cơ quan Văn phòng Tổng công ty năm 2023.

  1. Tên công việc: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho CBCNV Cơ quan Văn phòng Tổng công ty năm 2023.
  2. Tổng chi phí: 227.040.000 đồng.

Bằng chữ: Hai trăm hai mươi bảy triệu, không trăm bốn mươi nghìn đồng (đã bao gồm thuế GTGT).

  1. Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2023 của Cơ quan văn phòng Tổng công ty.
  2. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty TNHH Bảo hộ Lao động Lam Giang.
  3. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 3/2023.
  4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  5. Thời gian thực hiện: Sau khi hợp đồng có hiệu lực.
;

Bài liên quan