Thứ ba, 20/02/2024 | 15:47

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị nhà thầu gói thầu Cung cấp Văn phòng phẩm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị nhà thầu gói thầu Cung cấp Văn phòng phẩm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể:

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị nhà thầu gói thầu Cung cấp Văn phòng phẩm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị nhà thầu gói thầu Cung cấp Văn phòng phẩm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

  1. Tên gói thầu: “Cung cấp Văn phòng phẩm của Cơ quan Văn phòng Tổng công ty”.
  2. Giá gói thầu (đã bao gồm thuế VAT): 436.572.724VNĐ

(Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi sáu triệu, năm trăm bảy mươi hai nghìn, bảy trăm hai mươi bốn đồng chẵn .)

  1. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty;
  2. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường;
  3. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 1, 2 năm 2024;
  4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;
  5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
;

Bài liên quan