Thứ năm, 18/05/2023 | 15:08

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị nhà thầu cung cấp dịch vụ cho thuê 01 xe ô tô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể:

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

1. Tên công việc: Thuê 01 xe ô tô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Tổng chi phí bao gồm 10% VAT: 948.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Chín trăm bốn mươi tám triệu đồng chẵn./.)

3. Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2023, 2024, 2025 của Cơ quan Văn phòng Tổng công ty;

4. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty CP TM & DV Du lịch Hải Ngân;

5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 05 năm 2023;

6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ tháng 5/2023 đến tháng 5/2025.

;

Bài liên quan