Thứ năm, 04/01/2024 | 16:00

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ lễ tân Văn phòng Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ lễ tân Văn phòng Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP, cụ thể:

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ lễ tân Văn phòng Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ lễ tân Văn phòng Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP

- Tên gói thầu: cung cấp dịch vụ lễ tân Văn phòng Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP.

- Giá gói thầu (đã bao gồm VAT): 842.160.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm bốn mươi hai triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng ./.).

- Nguồn vốn: nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu cho Công ty CP Quản lý và khai thác tài sản Dầu khí.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 01/2024.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

;

Bài liên quan