Thứ ba, 01/08/2023 | 14:20

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu hợp tác truyền thông

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu hợp tác truyền thông với Báo Công thương năm 2023, cụ thể như sau:

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu hợp tác truyền thông

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu hợp tác truyền thông

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Hợp tác truyền thông với Báo Công thương năm 2023

500.000.000 VNĐ

Chi phí SXKD năm 2023 (Phụ lục 1.2, mục I/5.2.2: Chi phí quảng cáo trên báo chí, đính kèm Quyết định số 64/QĐ-ĐLDK ngày 10/02/2023)

Chỉ định thầu cho Báo Công thương

Tháng 7/2023

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Năm 2023

;

Bài liên quan